OCE te gast op Groot onderhoud 2016

OCE was ook dit jaar te gast op het Groot Onderhoud dat FARO organiseerde op 11 oktober 2016. Sigrid Bosmans sprak als ondervoorzitter en kwam na een beknopte toelichting over de werkzaamheden van OCE  snel tot de bekommernissen die de cultureel-erfgoedsector de laatste maanden wakker houden. Kon je er helaas niet bij zijn, dan kan je hier de tekst (her)lezen.

In het kader van het nieuwe decreet bieden we je hier ook graag het de kans om kennis te nemen van het advies van de SARC over het voorontwerp. We herinneren je er ook graag aan dat via deze site de standpunten en adviezen die OCE verzamelde steeds raadpleegbaar zijn bij de dossiers.

Lieve hongerlijders: beluister de vraag om uitleg in de commissievergadering

Op 29 september 2016 vroeg Bart Caron minister Sven Gatz om uitleg over de bevraging die de administratie hield bij de landelijke erfgoedorganisaties met het oog op de dienstverlenende rol die men wenst op te nemen voor de volgende beleidsperiode. OCE hoorde graag dat de standpunten die we samen formuleerden over het nieuwe decreet al ter harte werden genomen.
Het videoverslag en het voorlopig schriftelijke verslag van de zitting vind je hier.

Mooi aansluitend daarop kregen we op 30 september het nieuws dat op 25 november een informatie- en consultatiedag zal plaatsvinden over het nieuwe decreet en de uitvoeringsbesluiten. Noteer alvast in je agenda.

OCE formuleert standpunten en adviezen over het Cultureel-erfgoeddecreet 2016

 

Op basis van de reacties van de deelsectoren en de denkoefening van de open OCE-vergadering op 19 september jongstleden formuleerde OCE een aantal standpunten en adviezen over de knelpunten die de sector in het nieuwe decreet ziet:
– Het decreet dreigt een omgekeerd effect te sorteren en versnippering in de hand te werken.
– Het complementaire beleid tussen Vlaanderen en steden en gemeenten verschraalt het middensegment en is nadelig voor kleine spelers.
– Collectiebeherende taken en dienstverlenende rollen worden te veel institutioneel en vanuit bestaand aanbod ingevuld.
– De timing is onrealistisch en leidt tot kwaliteitsverlies.

OCE bezorgde op 27 september 2016 deze standpunten aan het kabinet, de voorzitter van de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement, de SARC en de administratie. We hopen hiermee de dialoog van voor de zomer te kunnen verder zetten.

U vindt hier de volledig uitgewerkte standpunten met bijhorende adviezen die tijdens het open OCE-moment werden geformuleerd en de standpunten van de verschillende deelsectoren.

Vroegtijdige stopzetting van ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten?

Onlangs raakte bekend dat Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid wil geven om pilootprojecten op te starten voor waardering van cultureel erfgoed. Helaas ten koste van de ontwikkelingsgericht projecten, die nog tot maart 2017 aangevraagd zouden kunnen worden (art. 100, voorontwerp).

OCE vindt het abrupt afsluiten van de lijn van ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten een ongelukkige beleidsbeslissing.
De naam van deze subsidielijn spreekt voor zich, heel wat initiatieven worden al lange tijd in het veld voorbereid met tal van partners, en de projectlijn heeft de laatste jaren ook heel wat interessante resultaten opgeleverd. Het bericht dat enkel lopende projecten in meerdere fasen nog voor 2017 mogelijks kunnen indienen en gehonoreerd worden, is bijzonder pijnlijk en in dit verband ook ontzettend slecht van timing.
Deze boodschap komt twee maanden voor de indiendatum. De kandidaat-aanvragers zijn vaak organisaties die óf geen structurele middelen voor erfgoedwerking hebben maar wel met collectie óf erfgoedzorg en -beheer niet als kerntaak hebben en bijgevolg ondersteuning van de erfgoedsector nodig hebben. De voorbereiding van dergelijk aanvragen – al is het maar voor één jaar – zijn meestal zeer intensief.

OCE vraagt de minister dan ook met aandrang om een overgangsperiode in te lassen zodat de gedane inspanningen niet in de prullenmand belanden. Waarom zou de minister het eigen voorontwerp niet volgen? Artikel 100 geeft het duidelijk aan: ‘Aanvragen voor projectsubsidies die voor 2 maart 2017 worden ingediend, worden nog behandeld conform de procedure van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Daarna vallen deze aanvragen onder het toepassingsgebied van dit decreet.’

Afslanking van de provincies goedgekeurd. Hoe gaat het verder voor de cultureel-erfgoedorganisaties?

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de afslanking van de provincies definitief goed. Op het spel stonden de persoonsgebonden bevoegdheden en de bijhorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.

Verschillende provinciale taken die in de decreten van de Vlaamse overheid zijn verankerd, worden met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Wat het cultureel-erfgoedbeleid betreft, werkten de provincies een complementair regionaal cultureel-ergoedbeleid uit via de indeling en de structurele ondersteuning van erkende collectiebeherende archieven en musea, de ondersteuning aan cultureel-erfgoedorganisaties en projectsubsidies voor cultureel-erfgoedprojecten, de regiefunctie van het regionaaldepot beleid en het erfgoedconsulentschap.
In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden wordt het beheer van de provinciale instellingen voor cultuur- en jeugdbeleid vanaf 2018 toegewezen aan de Vlaamse overheid, een lokale overheid óf de provincie. Van de 21 provinciale erfgoedinstellingen wordt vanaf 2018 het beheer waargenomen voor zes instellingen door een lokale overheid en voor vier instellingen door de Vlaamse overheid. Vervolledigt u zelf deze rekensom?

Vorig jaar oktober formuleerde OCE een reeks van bezorgdheden betreffende de overheveling van de provinciale bevoegdheden: Cultureel-erfgoedsector erg bezorgd over de overdracht van provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse of de lokale overheidIn combinatie met het voorontwerp van het nieuwe decreet cultureel-erfgoed hebben we vandaag een antwoord op een deel van onze bezorgdheden van een jaar geleden. De Vlaamse overheid moet nu beslissen op welke manier zij de provinciale taken in de toekomst wil uitoefenen. OCE vraagt dat de sector betrokken wordt bij dit proces. OCE kijkt alvast uit naar de release van de geplande nota e-cultuur en digitalisering in de hoop ook een antwoord te krijgen over de toekomst van de provinciale initiatieven op vlak van automatisering en de erfgoeddatabanken.

Meer info en de lijst van de provinciale instellingen vindt u hier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

 

OCE vraagt jouw input over het nieuwe erfgoeddecreet

De Raad van Bestuur van OCE kwam op maandag 18 juli bijeen in een spoedvergadering voor een eerste lectuur van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Het decreet opent nieuwe mogelijkheden, maar laat ook heel wat onduidelijkheden bestaan en creëert nieuwe schotten. Veel wordt overgelaten aan het initiatief van de sector, evenwel zonder dat er een duidelijk kader geschetst wordt. De nadruk lijkt ook te liggen op de grote organisaties. Bepalingen over het steunpunt en de belangenbehartiger ontbreken. Door dat alles is het niet ondenkbaar dat het decreet aanleiding geeft tot verdeeldheid binnen de sector. Hoewel het decreet vele gelijkenissen vertoont met het vorige, kan het leiden tot een heel nieuw cultureel-erfgoedveld. Waakzaamheid is dan ook geboden.

OCE verzamelt nu de reacties van de verschillende deelsectoren en bereidt een standpunt voor. Heb je commentaar bij de tekst van het ontwerpdecreet (pdf) of de memorie van toelichting (pdf) , mail dit dan naar info@overlegcultureelerfgoed.be. Een ontwerp van standpunt wordt op een ‘Open OCE’ op maandag 19 september, 10u. in Lamot, Mechelen, besproken met de sector. Deelname aan dit overlegmoment is gratis, vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan je hier.

Vragen en bekommernissen van OCE over het nieuwe erfgoeddecreet

OCE dankt alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens het open sectormoment van 10 juni.
De Raad van Bestuur stelde vast dat er na de verschillende gesprekken van het kabinet en de administratie op 8 juni met de deelsectoren én met de belangenbehartiger nog heel wat onduidelijkheden zijn over het nieuwe decreet dat binnenkort in het Vlaams Parlement voorkomt.

De voorzitter van OCE verstuurde volgend bericht  nog naar kabinet en administratie:

Geachte adviseurs
Beste An
Beste Stephanie
Geacht afdelingshoofd
Beste Marina

In opvolging van onze voorgaande contacten en de attente uitnodiging om een blijvende de dialoog aan te gaan, wil ik jullie namens de collega’s van de Raad van Bestuur van OCE, een aantal vragen en bekommernissen voorleggen. Ook al werden de constructieve gesprekken die de sector op 8 juni laatstleden met jullie mocht voeren zeer gewaardeerd, toch mag ik niet verhelen dat een aantal pertinente vragen blijven leven. De ongerustheid en onzekerheid over de toekomst blijft in de sector bestaan.

Volgende vragen wil ik voorleggen:

1. Er blijven vragen komen over de definitie en toewijzing of toeëigening van ‘rollen’. Er is nog grote onduidelijkheid over de regierol bij het bepalen of uittekenen van die mogelijke ‘rollen’. Om inflatie te vermijden, is het nodig dat een instantie het overzicht behoudt. Het is onduidelijk of administratie of FARO dit zullen opnemen.
OCE vraagt dat (1) een instantie deze rol toegewezen krijgt en (2) dat zij deze rol op een transparante manier uitoefent.

2. Als eigendom van de collectie(s) en het hebben van rechtspersoonlijkheid criteria worden om tot de basisinfrastructuur te kunnen behoren, wat dan met instellingen die onderdeel zijn van een lokaal bestuur? Moeten het werkelijk verzelfstandigde entiteiten zijn en in welke mate moet de Vlaamse overheid hier een rol in spelen?

3. De definitie van Collectie Vlaanderen is momenteel niet helder: moeten we de definitie ruim (alle collecties van publieke instellingen) of eng (collecties van publieke instellingen met het kwaliteitslabel) opvatten? Betreft het enkel materiële collecties en/of ook immateriële collecties?

4. Hoe sluit de voorgestelde timing (voor de collectiebeherende die gelinkt zijn aan een lokaal bestuur) aan op die van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen?

5. Moeten collectiebeherende instellingen die een rol willen opnemen, deze nu van bij aanvang opnemen voor de hele sector, of is er een groeitraject mogelijk?

6. Hoe gaat men bepalen of een organisatie cultureel erfgoed als kerntaak heeft? Cfr. organisaties die deel uitmaken van een lokaal bestuur of een onderwijsinstelling. Het ontbreken van criteria is een factor van verwarring!

7. Als de dossiers voor de basisinfrastructuur en de nieuwe beleidsplannen klaar moeten zijn eind 2017 (november?) , moeten de betrokken organisaties eigenlijk zo snel als mogelijk weten welke criteria van toepassing zullen zijn. Hoe kunnen anders volgens de regels van de kunst (stakeholdersbevragingen enz.) de Beleidsplannen worden uitgewerkt. In feite zouden we nu de criteria moeten kennen…
De vraag stelt zich meer en meer of november 2017 wel haalbaar is en niet beter een later moment in 2018 wordt voorop gesteld?
Globaal genomen zouden we voor de verschillende ruimtes zo gauw als mogelijk over de in te vullen sjablonen of formulieren moeten kunnen beschikken. In de sector leeft echt wel de grote bekommernis dat alles met een te grote snelheid gaat moeten worden uitgedacht, genegotïeerd en ingediend wat in tegenstelling kan staan tot de beoogde duurzaamheid, wegens te overhaast!

8. Aansluitend bij 7 roepen de plannen van een basisinfrastructuur grote vragen en bedenkingen op. In de brede sector stelt zich de vraag of hieraan een behoefte bestaat en of daarvoor wel de nodige financiële middelen voorhanden zijn.

9. Hoe wordt de problematiek van de (vermindering van de) planlast aangepakt?

10. In de sector heerst grote verwarring en onduidelijkheid over de ‘dynamische ruimte’: de vraag leeft over welke 4 of 5 soorten van projecten er nu wel gaan zijn, welke de criteria en budgettaire ruimtes hiervoor zijn. Het gevoel heerst ook dat dit de versnippering in het veld nog zal toenemen of dat er een veld ontstaat waarin aan verschillende en mogelijk tegengestelde snelheden gaat worden gereden.
Meer duidelijkheid over timing en praktische zaken zoals welke modellen moeten we gebruiken, is een stakeholdersbevraging noodzakelijk, zijn er sjablonen beschikbaar, enz. …?

Met dank voor de aandacht en tijd die u hieraan wilt besteden,
Met een vriendelijke groet,

Jan De Maeyer

Kabinet en departement CJSM lichten een tipje van de sluier op over het nieuwe erfgoeddecreet.

Op 30 mei verzamelde de erfgoedsector in de KVS te Brussel voor het infomoment over het nieuwe erfgoeddecreet. Na een presentatie van minsiter Gatz over de conceptnota en een toelichting van de standpunten en krachtlijnen van de Vlaamse regering, presenteerde het departement CSJM een veldtekening gebaseerd op een drieledige structuur van basisinfrastructuur – brede veld – dynamische ruimte. Bijkomende informatie vanuit OCE zal nog volgen, de presentatie vanwege kabinet en departement vindt u hier. Dat de sector nog met vragen zit is evident. De verschillende deelsectoren en OCE worden bovendien op 8 juni door het kabinet uitgenodigd voor bijkomende informatie en vragen.

OCE behoudt het open-sectormoment van vrijdag 10 juni om 14u bij FARO. U bent van harte bent uitgenodigd en kan hier nog steeds inschrijven.

Lees de visie van OCE in dialoog met de conceptnota van minister Sven Gatz

Het Overleg Cultureel Erfgoed wil de dialoog aangaan en verduidelijkt zijn visie over de conceptnota en een duurzaam erfgoedbeleid in een nota waarin zowel OCE als de verschillende deelsectoren opmerkingen en aandachtspunten formuleren. Hier vindt u de nota  Naar een duurzaam erfgoedbeleid: de visie van OCE in dialoog met de conceptnota van minister Sven Gatz.

Noteer in je agenda en schrijf je in!

Op maandag 30 mei organiseert Kunsten & Erfgoed een informatiemoment over de wijzigingen het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Nadien is er gelegenheid tot het stellen van vragen. OCE roept het cultureel-erfgoedveld op om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn:
30 mei 2016 van 14 tot 17u. in de BOL van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146, 1000 Brussel. Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Noteer ook het opensectormoment dat OCE op vrijdag 10 juni om 14u. in De Priem (FARO) vastlegt.
Op de agenda:
– verslag van het gesprek met het kabinet op 11 mei over de conceptnota;
– verslag van de hoorzitting bij de commissie cultuur van het Vlaamse Parlement op 12 mei;
– wijzigingen in het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;
– varia.
Inschrijven voor het sector moment kan u hier.