Oproep deskundigen voor visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt.

Vlaams minister Sven Gatz zoekt voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken. Intekenen kan nog tot 15 november 2017.

Voor meer info verwijzen we naar de website van CJM : https://cjsm.be/cultuur/nieuws/oproep-deskundigen-voor-samenstelling-visitatie-en-beoordelingscommissies-sociaal-cultureel

Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een  onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden.

Voor meer info kan u rechtstreeks verwijzen naar de website van het Departement CJM : https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering

 

OCE vraagt aanpassingen in KIOSK ten gunste van de sector

Eind augustus begon een race tegen de tijd: OCE vroeg aan de hele sector feedback op de voorbeeldvragenlijsten van KIOSK door te geven. Op 1 september had een delegatie van OCE hierover een gesprek met de administratie.

De feedback vanuit de sector betrof zowel praktische en administratieve vragen, alsook inhoudelijke problemen. We willen graag langs deze weg de personen die feedback aanleverenden van harte bedanken voor hun medewerking!

De administratie Erfgoed heeft de volgende aanpassingen doorgevoerd aan KIOSK:

“Op 15 juli 2017 stelde het departement de voorlopige versies ter beschikking van de aanvraagformulieren die nu verwerkt zijn in KIOSK. Ten opzichte van de voorlopige versies zijn nog volgende wijzigingen gebeurd:

 • KIOSK voorziet een aantal bijkomende vragen:
  • een extra veld waarin het mogelijk is om een synthese van de aanvraag te beschrijven. Organisaties kunnen hier de essentie van hun werking / krachtlijnen van hun beleidsplan weergeven
  • aanvraag dienstverlenende rol: voor organisaties die zowel een aanvraag doen voor de functies als voor een dienstverlenende rol is er een bijkomend veld waarin de relatie tussen beide werkingen beschreven kan worden
  • aanvraag dienstverlenende rol: het is nu mogelijk om partnerovereenkomsten op te laden voor zover deze beschikbaar zijn. De verschillende overeenkomsten moet u daarbij samenvoegen in één bijlage.
 • De vragenlijsten voor indeling en over de zakelijke werking werden op bepaalde punten aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de sector. Het gaat hoofdzakelijk over verduidelijkingen bij de vragen. Er werden geen nieuwe vragen toegevoegd.
 • Indien organisaties het actieplan niet kunt opmaken tegen de deadline van 1 december, kunnen organisaties hun dossierbehandelaar contacteren met de vraag om het actieplan later in te dienen. Er wordt maximaal uitstel verleend tot 31 januari 2018.

Online aanvragen werkingssubsidies 2019-2023

U hoorde het onwaarschijnlijk al: vanaf 18 september 2017 is het mogelijk om in de webapplicatie KIOSK werkingssubsidies aan te vragen. Wij zetten voor u graag alles nog een keer op een rijtje.

Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen vanaf die dag in KIOSK beginnen met het opmaken van hun aanvraag die uiterlijk ingediend moet worden op 15 december 2017 of 15 januari 2018.

Voor de beleidsperiode 2019-2023, kan tegen 15 december 2017 een werkingssubsidie worden aangevraagd binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor:

 • het uitvoeren van functies op landelijk niveau door een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie
 • het uitvoeren van een dienstverlenende rol op landelijk niveau
 • het opnemen van de cultureel-erfgoedwerking van het immaterieel cultureel erfgoed

Een subsidieaanvraag voor het uitvoeren van functies op regionaal niveau wordt door een collectiebeherende organisatie ingediend tegen 15 januari 2018.

De afdeling erfgoed raadt alle organisaties aan om de handleiding en de veelgestelde vragen door te nemen vooraleer de aanvraag in te vullen in KIOSK. De veelgestelde vragen zullen de komende weken verder aangevuld worden op basis van vragen die we ontvangen.

Indien uw organisatie een subsidie wil voor zowel de functies als een dienstverlenende rol, dient u twee aparte aanvragen in. De afzonderlijke aanvragen gaan enkel over de specifieke deelwerking (functies of dienstverlenende rol). Dit geldt ook voor de doelstellingen die u oplaadt bij de aanvraag.

Meer informatie vindt u hier.

Lees verder

Pleidooi voor een versterkt regionaal erfgoed- en cultuurweefsel

Binnen diverse domeinen van het cultuurbeleid wordt de regio vandaag genoemd als een interessante schaal voor experiment en innovatie. Maar het is ook een niveau waar verschillende overheden elkaar treffen. Vaak vinden ze elkaar en is er samenwerking, soms jutten ze elkaar op of werken ze elkaar tegen. De regio’s zijn duidelijk een boeiend, maar ook complex veld. Vanuit dit besef weerklinkt meer en meer de nood aan visievorming en expertisedeling rond regionaal (samen)werken.

Om het debat over regionaal werken en het Regionaal Cultuurdecreet te voeden, hebben OCE, ICOM-Vlaanderen en FARO een discussietekst geschreven. In deze tekst benoemen we randvoorwaarden en succesfactoren om regionale werkingen te versterken en te verankeren.

Maar deze tekst is ook bedoeld als een oproep: om werk te maken van een krachtige beleidsvisie op regionaal werken en om vanuit deze visie regionale dynamieken te ondersteunen. Met deze tekst richten we ons tot collega’s uit aangrenzende cultuurdomeinen, beleidsmakers en, in het bijzonder, de architecten van het toekomstige regionaal-cultuurdecreet.

Bron: FARO

Cultuurcontentement. Wat denk jij over cultuur in jouw gemeente?

CultuurContentement peilt naar de beleving en tevredenheid van het cultuurleven in jouw gemeente. Is er voldoende aanbod? Krijgen burgerinitiatieven volop ondersteuning? Wat kan beter? Neem vandaag nog deel aan de bevraging!

Steden of gemeenten met meer dan 100 antwoorden op de teller, krijgen na afloop een cijferrapport. Een mooie aanleiding om via inspraakacties en debatten nog dieper in te gaan op wensen en toekomstige ambities op vlak van kunstbeoefening, het verenigingsleven en het bredere cultuurveld.

Dat cultuur leeft onder de bevolking blijkt uit een eerste golf aan reacties. Al meer dan 3.500 mensen vulden de enquête in. Met de inwoners van Maarkedal, Wuustwezel, Eeklo, Arendonk en Sint-Niklaas voorlopig op kop. Elke stem is belangrijk! Zeker wanneer de gegevens per deelaspect worden ontleed en/of de gemeenten de input willen gebruiken om hun eigen cultuurbeleid te versterken.

NAAR DE BEVRAGING

Voorbeeldvragenlijsten aanvragen voor werkingssubsidies KIOSK online!

Vanaf 15 september 2017 kunnen werkingssubsidies aangevraagd worden in KIOSK.

OCE stelt vast dat deze voorbeeld vragenlijsten nog niet volledig verspreid zijn onder de hele sector. Gezien de vragenlijsten vanaf 15 september definitief zijn,

 1. roepen wij op om VOOR 31 augustus bemerkingen, feedback en opbouwende kritiek betreffende fundamentele bemerkingen over de hoofdvragen van de indienapplicatie door te sturen naar info@overlegcultureelerfgoed.be. OCE zal deze feedback door communiceren aan de administratie. Onze excuses voor de laattijdigheid van dit bericht.
 2. vragen wij om opmerkingen betreffende FAQ’s, interpretatie onduidelijkheden en opmerkingen betreffende de eerste twee links (de vragenlijsten) hieronder door te geven tegen 8 september.

Ter informatie vindt u hieronder voorbeelddocumenten met de invulvelden:

Afscheid van Jan De Maeyer – voorzitter OCE

OCE-voorzitter Jan de Maeyer is aangesteld als voorzitter van de adviescommissie Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Door zijn dubbele rol als voorzitter van de adviescommissie en als voorzitter van belangenbehartiger OCE, heeft hij besloten het voorzitterschap van OCE vroegtijdig neer te leggen.

Tot eind september zal Sigrid Bosmans, ondervoorzitster van OCE, als waarnemend voorzitter optreden. Daarna zal er door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter worden aangeduid.

OCE wil Jan bedanken voor zijn jarenlange toewijding, expertise en passie die hij deelde als voorzitter van OCE. We wensen hem het allerbeste toe!

Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling – Transitiereglement

Vanaf vandaag kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Het Departement CJM organiseert in elke provincie één infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-online aanvraagapplicatie worden toegelicht. De infosessie is gratis, maar graag vooraf inschrijven via de volgende link.

Data infosessies:

 • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
 • Limburg: VAC Hasselt – 28 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
 • West-Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos – 5 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
 • Antwerpen: De Nieuwe Vrede – 6 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
 • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur


Meer informatie

Stand van zaken afslanking provincies

Heeft u vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be

Heeft u een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

 

Informatiesessie aanvragen werkingssubsidies 2019-2023…

Op dinsdag 27 juni 2017 organiseerde de afdeling Cultureel Erfgoed (Dept. CJM) een informatiesessie voor cultureel-erfgoedorganisaties die werkingssubsidies willen aanvragen voor de periode 2019-2023. Specifiek ging het over de cultureelerfgoedinstellingen; regionaal en landelijk ingedeelde musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken; ICE-organisatie en de cultureel-erfgoedorganisaties die een dienstverlenende rol op landelijk niveau willen opnemen. Deze sessie was bedoeld voor al wie in december 2017 of januari 2018 werkingssubsidies wil aanvragen voor de periode 2019-2023.

Lees verder