Maandelijks archief: februari 2016

OCE uitgenodigd door kabinet en administratie

OCE ging van harte in op de uitnodiging die we kregen van het Kabinet en de administratie na het  uiten van de bezorgdheden over het sectormoment van 4 februari.
Het was een constructief en positief gesprek.  Zowel kabinet als administratie apprecieerden de inbreng van het cultureel-erfgoedveld. OCE benadrukte dat de sector de betrokkenheid bij het gehele traject als positief waardeert, maar net ook verwachtingen schept. Het gesprek verduidelijkte dat het gaat om een conceptnota en dat de beleidslijnen die aan bod kwamen niet geïnterpreteerd mogen worden als een Memorie van Toelichting op een nieuw decreet. Het is ook jammer dat de decreten en herzieningen van de afgelopen jaren nooit een volledige uitrol hebben gekend. De conceptnota wil een kader bieden op lange termijn (zelfs voorbij 2030 zoals oorspronkelijk voorzien). Idealiter sluit hier ook een lange termijn begroting op aan.

 

Overleg Cultureel Erfgoed teleurgesteld over het sectormoment van februari

De cultureel-erfgoedsector waardeert het dat de Vlaamse overheid een participatief traject opzet met focusgroepen en sectormomenten dat moet leiden tot een visienota cultureel erfgoed. De tussentijdse resultaten die op 4 februari aan de sector werden voorgelegd zijn – ondanks de vele positieve accenten – globaal genomen echter ontgoochelend en leiden tot onrust en ongenoegen in de sector.

OCE, de belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedsector, mist in de voorstellen alvast volgende essentiële elementen:
– Een visie op het complementair beleid: hoe zullen het lokale, het bovenlokale en het Vlaamse erfgoedbeleid in de toekomst op elkaar aansluiten?
– Een uitgewerkte visie op het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed;
– Een duidelijke visie op de rol van dienstverlenende organisaties, zoals erfgoedcellen en expertisecentra, als actoren naast collectiebeherende instellingen en hun culturele erfgoedwerking;
– Een visie op de internationale verknoping, in het bijzonder op het Europese niveau.

OCE vreest dat de coherentie in het cultureel-erfgoedbeleid zoek raakt door de verschillende trajecten die naast elkaar gepland worden: de visienota’s over cultureel erfgoed en over digitalisering en e-cultuur, de plannen om een Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid onder te brengen bij het sociaal-cultureel werk, de verhouding tussen een nieuw cultureel-erfgoeddecreet en een nieuw decreet regionaal cultuurbeleid.

Als we de inzet van alle betrokkenen optellen, dan heeft de cultureel-erfgoedsector naar schatting zeker 12 arbeidsmaanden geïnvesteerd in het traject voor de visienota. Al deze mensen hebben op een constructieve en zelfs enthousiaste wijze aan dit traject meegewerkt. OCE verwacht dan ook dat deze input haar weerslag vindt in een nieuwe tekst die alle subsectoren van het culturele erfgoedveld over alle beleidsniveaus heen op een evenwichtige wijze verbindt en versterkt.