Maandelijks archief: april 2016

OCE reageert op de conceptnota Cultureel Erfgoed

Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) – de belangenbehartiger van het cultureel erfgoed en de culturele erfgoedorganisaties en -werkers in Vlaanderen en Brussel – is verheugd dat minister Sven Gatz een langetermijnperspectief voor de sector uittekent in de Conceptnota aan de Vlaamse Regering van minister Sven Gatz. Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (maart 2016). OCE betreurt wel dat heldere prioriteiten en een financieel raamwerk in de nota ontbreken.

1. OCE waardeert de langetermijnvisie in de conceptnota …

– OCE waardeert de wijze waarop de minister de erfgoedsector heeft betrokken (sectormomenten, focusgroepen) bij de totstandkoming van de conceptnota. OCE apprecieert ook de openheid waarmee het kabinet naar de deelsectoren heeft geluisterd en de verzuchtingen van de sector heeft meegenomen in de uitwerking van de conceptnota. OCE kijkt uit naar het vervolgtraject dat in het vooruitzicht gesteld wordt en is bereid om daaraan constructief mee te werken.

– De nota wil een langetermijnperspectief uittekenen, legt het accent op duurzaamheid en stimuleert de netwerking en samenwerking in de sector. Op die manier komt ze tegemoet aan de nood van de sector om een ontwikkelingsstrategie op lange termijn uit te stippelen.

– De nota heeft aandacht voor de twee pijlers van het cultureel erfgoed (roerend erfgoed en immaterieel erfgoed).

  1. … maar formuleert ook kritische bedenkingen

– De nota mist de spreekwoordelijke rode draad, legt geen heldere prioriteiten en maakt geen krachtige keuzes waardoor er geen vooruitzicht is op een stabiel erfgoedbeleid.

– Regierol van de Vlaamse overheid is onduidelijk. De concrete uitwerking ontbreekt.

– Een financieel raamwerk of perspectief ontbreekt. Meer specifiek is er onduidelijkheid over de (structurele) financiering van onder meer de expertisecentra, de organisaties voor volkscultuur en de samenwerkingsverbanden.

– De gehanteerde terminologie/definities zijn niet eenduidig.

– Er wordt ingezet op de collectiebeherende instellingen (inzonderheid de musea) maar de erfgoedbibliotheken worden nog altijd niet gelijk behandeld met de musea en de culturele archiefinstellingen.

– OCE waardeert de inzet om onder meer via een gemeenschappelijk begrippenkader de roerende en immateriële cultureel erfgoedbenaderingen dichter bij elkaar te brengen. Toch blijft het nog onduidelijk in hoeverre en op welke wijze (de werking omtrent) roerend en immaterieel cultureel erfgoed apart of geïntegreerd benaderd worden en hoe dit in de ontwikkeling van het toekomstige beleidsinstrumentarium een vertaling zal vinden.

– Het perspectief dat de expertisecentra en de organisaties voor volkscultuur wordt voorgehouden mist focus (er wordt gekeken naar zowel rollen als naar functies) en de indruk ontstaat dat netwerking in deze prioritair is waardoor expertiseopbouw in het gedrang kan komen.

– De opties inzake de overdracht van de werking/middelen van de provinciale erfgoedinstellingen en -werking blijven onduidelijk.

– Het is onduidelijk hoe de bovenlokale meerwaarde van de erfgoedcellen wordt bepaald en wat de plaats is van de kunststeden in het cultureel-erfgoedbeleid.

– De depotwerking wordt doorgeschoven naar het Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI), terwijl het FOCI zelf onder druk staat.

– Voor digitalisering en het beheer/preservatie van het digitaal erfgoed wordt structurele samenwerking voorop gesteld; de rol in deze van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) blijft onduidelijk.

Dit is een eerste, beknopte reactie. OCE werkt in overleg met de deelsectoren aan een omstandiger nota die wordt voorgelegd aan minister Gatz, de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement en wordt besproken op een open OCE op 10 juni a.s.

Wil je deelnemen aan de open OCE op 10 juni, of wil op de hoogte blijven van verdere initiatieven van het overleg, meld je dan hier aan.

 

Reactie conceptnota cultureel erfgoed

OCE organiseerde op 11 april 2016 een eerste open sectormoment om de eerste bevindingen over de conceptnota cultureel erfgoed te bespreken. De conceptnota werd op 25 maart jl. goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Een eerste aanzet tot reactie door OCE werd afgetoetst en aangevuld door de aanwezigen op het sectormoment. Deze aanzet wordt de komende weken teruggekoppeld naar de verschillende deelsectoren voor verdere aanvullingen. OCE zal de gebundelde opmerkingen overhandigen aan het kabinet, de administratie en de commissie cultuur.

Overlegmoment conceptnota cultureel erfgoed

Op vrijdag 25 maart keurde de Vlaamse regering de conceptnota cultureel erfgoed goed. Nu er een definitieve tekst beschikbaar is, nodigt het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), de belangenbehartiger voor de cultureel erfgoedsector, de sector uit voor een eerste overlegmoment, maandag 11 april 2016 om 15.15u. in Lamot, Van Beethovenstraat 8/10 te Mechelen. We vinden het belangrijk om op korte termijn een eerste overlegmoment te organiseren om te bekijken welke verdere stappen vanuit OCE wenselijk zijn.

Met het oog op de praktische organisatie, vragen we u om hier in te schrijven, bij voorkeur vóór vrijdag 5 april.