Maandelijks archief: juli 2016

Afslanking van de provincies goedgekeurd. Hoe gaat het verder voor de cultureel-erfgoedorganisaties?

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de afslanking van de provincies definitief goed. Op het spel stonden de persoonsgebonden bevoegdheden en de bijhorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.

Verschillende provinciale taken die in de decreten van de Vlaamse overheid zijn verankerd, worden met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Wat het cultureel-erfgoedbeleid betreft, werkten de provincies een complementair regionaal cultureel-ergoedbeleid uit via de indeling en de structurele ondersteuning van erkende collectiebeherende archieven en musea, de ondersteuning aan cultureel-erfgoedorganisaties en projectsubsidies voor cultureel-erfgoedprojecten, de regiefunctie van het regionaaldepot beleid en het erfgoedconsulentschap.
In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden wordt het beheer van de provinciale instellingen voor cultuur- en jeugdbeleid vanaf 2018 toegewezen aan de Vlaamse overheid, een lokale overheid óf de provincie. Van de 21 provinciale erfgoedinstellingen wordt vanaf 2018 het beheer waargenomen voor zes instellingen door een lokale overheid en voor vier instellingen door de Vlaamse overheid. Vervolledigt u zelf deze rekensom?

Vorig jaar oktober formuleerde OCE een reeks van bezorgdheden betreffende de overheveling van de provinciale bevoegdheden: Cultureel-erfgoedsector erg bezorgd over de overdracht van provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse of de lokale overheidIn combinatie met het voorontwerp van het nieuwe decreet cultureel-erfgoed hebben we vandaag een antwoord op een deel van onze bezorgdheden van een jaar geleden. De Vlaamse overheid moet nu beslissen op welke manier zij de provinciale taken in de toekomst wil uitoefenen. OCE vraagt dat de sector betrokken wordt bij dit proces. OCE kijkt alvast uit naar de release van de geplande nota e-cultuur en digitalisering in de hoop ook een antwoord te krijgen over de toekomst van de provinciale initiatieven op vlak van automatisering en de erfgoeddatabanken.

Meer info en de lijst van de provinciale instellingen vindt u hier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 

 

OCE vraagt jouw input over het nieuwe erfgoeddecreet

De Raad van Bestuur van OCE kwam op maandag 18 juli bijeen in een spoedvergadering voor een eerste lectuur van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Het decreet opent nieuwe mogelijkheden, maar laat ook heel wat onduidelijkheden bestaan en creëert nieuwe schotten. Veel wordt overgelaten aan het initiatief van de sector, evenwel zonder dat er een duidelijk kader geschetst wordt. De nadruk lijkt ook te liggen op de grote organisaties. Bepalingen over het steunpunt en de belangenbehartiger ontbreken. Door dat alles is het niet ondenkbaar dat het decreet aanleiding geeft tot verdeeldheid binnen de sector. Hoewel het decreet vele gelijkenissen vertoont met het vorige, kan het leiden tot een heel nieuw cultureel-erfgoedveld. Waakzaamheid is dan ook geboden.

OCE verzamelt nu de reacties van de verschillende deelsectoren en bereidt een standpunt voor. Heb je commentaar bij de tekst van het ontwerpdecreet (pdf) of de memorie van toelichting (pdf) , mail dit dan naar info@overlegcultureelerfgoed.be. Een ontwerp van standpunt wordt op een ‘Open OCE’ op maandag 19 september, 10u. in Lamot, Mechelen, besproken met de sector. Deelname aan dit overlegmoment is gratis, vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan je hier.