Maandelijks archief: juni 2017

Informatiesessie aanvragen werkingssubsidies 2019-2023…

Op dinsdag 27 juni 2017 organiseerde de afdeling Cultureel Erfgoed (Dept. CJM) een informatiesessie voor cultureel-erfgoedorganisaties die werkingssubsidies willen aanvragen voor de periode 2019-2023. Specifiek ging het over de cultureelerfgoedinstellingen; regionaal en landelijk ingedeelde musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken; ICE-organisatie en de cultureel-erfgoedorganisaties die een dienstverlenende rol op landelijk niveau willen opnemen. Deze sessie was bedoeld voor al wie in december 2017 of januari 2018 werkingssubsidies wil aanvragen voor de periode 2019-2023.

Lees verder

De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe CED zijn er …

Op 20 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 definitief goed.

Daarin worden de voorwaarden nog preciezer omschreven, procedures verfijnd, systemen van evaluatie en controle ingebouwd.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op 14 juni 2017 werden nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst.

… maar is dit wel goed nieuws?

Op 31 mei werd OCE uitgenodigd voor een gesprek met de Administratie en het kabinet betreffende de uitvoeringsbesluiten. Voor 31 mei vonden er gesprekken plaatsen tussen elke subsector en administratie en kabinet.

OCE focuste zich op 7 deelaspecten van de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet: depotproblematiek, de problematiek rond digitalisering, beschikbare budgetten, de relatie tussen zakelijk en inhoudelijk bestuur, de relatie met aangrenzende beleidsdomeinen, beoordeling en visitaties en de vraag naar trajectevaluatie. Andere pijnpunten werden in eerdere gesprekken door de subsectoren al behandeld, zoals je kan lezen in eerdere nieuwsberichten van OCE.

Save-the-date: ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’, 26/09/2017

Hou dinsdag 26 september 2017 vrij in uw agenda.

Tijdens het najaar van 2017 wordt de beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie.

Lees verder

Transitiereglement Provincies

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiertoe het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Ondertussen worden de krachtlijnen van het regionaal cultuurdecreet uitgetekend tegen 1 januari 2020. In de nota Beleidskeuzes in het kader van de overdracht bevoegdheden cultuur en jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid  worden de maatregelen uitgebreid toegelicht.

Alle maatregelen + nota + overzichten van de toegekende bedragen per organisatie vind je hier.

Een aparte pagina over het projectreglement vind je hier: https://cjsm.be/afslanking-provincies/transitiereglement-voor-de-subsidiering-van-culturele-projecten-met-een

BELANGRIJK: Het boven vermeldde projectreglement heeft als eerste indiendatum 1/10/2017 is. Snel zijn is de boodschap!

Save the date – Infosessie Transitiereglement

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Tijdens de volgende infosessies lichten we het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe.

Noteer alvast één van deze data:

Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017

Limburg: VAC Hasselt – 28 augustus 2017

West-Vlaanderen: nog te bevestigen – 5 september 2017

Antwerpen: De Nieuwe Vrede – 6 september 2017

Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017

Meer informatie volgt snel.

De stand van zaken is hier te volgen.

Heeft u vragen : overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

Cultuurcontentement: enquête is gestart!  

Wat verwachten burgers in Vlaanderen en Brussel van het cultuurbeleid in hun gemeente? Hoe is het gesteld met de (amateur)kunsten, de bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, het erfgoed, het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk… in Vlaanderen en Brussel? Maken de gemeentebesturen die verwachtingen waar? Om dat te weten te komen, lanceren zes koepelorganisaties uit de cultuursector CultuurContentement, een pittige bevraging die 10 minuutjes van je tijd inneemt. De opgeworpen vragen en conclusies zullen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen. Dat is nodig, want in 2018 zijn er opnieuw gemeenteraads-verkiezingen. Gemeenten waar meer dan 100 inwoners de enquête invulden, ontvangen een persoonlijk rapportje. Zo kunnen ze nog meer op maat debatteren en rekening houden met het contentement van hun burgers. CultuurContentement werd opgesteld door zes koepelorganisaties onder begeleiding van professor Ignace Glorieux (VUB). De vragenlijst is nog tot en met oktober beschikbaar op www.cultuurcontentement.be.

CultuurContentement is een initiatief van: Forum voor Amateurkunsten, FOV (Federatie sociaal cultureel werk), oKo (overleg kunstenorganisaties), OCE (overleg Cultureel Erfgoed), VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) VVC (Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra) met begeleiding van onderzoeksgroep TOR van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

Immaterieel erfgoed: stand van zaken  

Cathy Coudyser (N-VA) stelde in de commissie cultuur van 22 juni een vraag om uitleg aan minister Sven Gatz over de actualisering van het Vlaams beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Ze vroeg onder andere naar een stand van zaken van de aanpassing van het reglement immaterieel erfgoed enerzijds en de actualisering en aanpassing van de visienota anderzijds.

Lees of bekijk het antwoord van minister Gatz op de website van het Vlaamse parlement.

Parlementaire Stage: OCE was erbij!

OCE kreeg in 2017 voor een eerste keer de kans om deel te nemen aan een parlementaire stage in het Vlaams Parlement en stuurde haar kersverse beleidsmedewerker Lise. Op het programma stond een heus inleefbad met een parlementslid als meter of peter, de kans om in debat te gaan met minister Sven Gatz, het volgen van verschillende commissievergaderingen, waarbij deze van cultuur uiteraard niet kon ontbreken en tot slot een zeer uitgebreide rondleiding over de communicatiewerking van het Vlaams Parlement.

OCE benadrukte in het debat met minister Sven Gatz en de andere organisaties het belang van de beloofde inhaaloperatie voor cultureel erfgoed.

OCE voert actie voor beloofde financiële inhaaloperatie op infomoment 27 juni 2017

Voorzitter van OCE Jan De Maeyer nam na de informatiesessie aanvragen werkingssubsidies het woord als ‘belleman’ van dienst. OCE vraagt als vertegenwoordiger van de gehele sector tijdens het sectormoment aandacht voor het nijpende financiële tekort in de culturele erfgoedsector.

OCE roept beleidsmedewerkers en creatieve geesten uit de sector op om mee te werken aan acties die onze roep om meer middelen kracht kunnen bij zetten. Aarzel niet en sluit u aan bij onze werkgroep. Ideeën voor acties zijn steeds welkom en worden verzameld via het e-mailadres info@overlegcultureelerfgoed.be.