Categorie archief: Nieuws

Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een  onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden.

Voor meer info kan u rechtstreeks verwijzen naar de website van het Departement CJM : https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering

 

Pleidooi voor een versterkt regionaal erfgoed- en cultuurweefsel

Binnen diverse domeinen van het cultuurbeleid wordt de regio vandaag genoemd als een interessante schaal voor experiment en innovatie. Maar het is ook een niveau waar verschillende overheden elkaar treffen. Vaak vinden ze elkaar en is er samenwerking, soms jutten ze elkaar op of werken ze elkaar tegen. De regio’s zijn duidelijk een boeiend, maar ook complex veld. Vanuit dit besef weerklinkt meer en meer de nood aan visievorming en expertisedeling rond regionaal (samen)werken.

Om het debat over regionaal werken en het Regionaal Cultuurdecreet te voeden, hebben OCE, ICOM-Vlaanderen en FARO een discussietekst geschreven. In deze tekst benoemen we randvoorwaarden en succesfactoren om regionale werkingen te versterken en te verankeren.

Maar deze tekst is ook bedoeld als een oproep: om werk te maken van een krachtige beleidsvisie op regionaal werken en om vanuit deze visie regionale dynamieken te ondersteunen. Met deze tekst richten we ons tot collega’s uit aangrenzende cultuurdomeinen, beleidsmakers en, in het bijzonder, de architecten van het toekomstige regionaal-cultuurdecreet.

Bron: FARO

Cultuurcontentement. Wat denk jij over cultuur in jouw gemeente?

CultuurContentement peilt naar de beleving en tevredenheid van het cultuurleven in jouw gemeente. Is er voldoende aanbod? Krijgen burgerinitiatieven volop ondersteuning? Wat kan beter? Neem vandaag nog deel aan de bevraging!

Steden of gemeenten met meer dan 100 antwoorden op de teller, krijgen na afloop een cijferrapport. Een mooie aanleiding om via inspraakacties en debatten nog dieper in te gaan op wensen en toekomstige ambities op vlak van kunstbeoefening, het verenigingsleven en het bredere cultuurveld.

Dat cultuur leeft onder de bevolking blijkt uit een eerste golf aan reacties. Al meer dan 3.500 mensen vulden de enquête in. Met de inwoners van Maarkedal, Wuustwezel, Eeklo, Arendonk en Sint-Niklaas voorlopig op kop. Elke stem is belangrijk! Zeker wanneer de gegevens per deelaspect worden ontleed en/of de gemeenten de input willen gebruiken om hun eigen cultuurbeleid te versterken.

NAAR DE BEVRAGING

Afscheid van Jan De Maeyer – voorzitter OCE

OCE-voorzitter Jan de Maeyer is aangesteld als voorzitter van de adviescommissie Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Door zijn dubbele rol als voorzitter van de adviescommissie en als voorzitter van belangenbehartiger OCE, heeft hij besloten het voorzitterschap van OCE vroegtijdig neer te leggen.

Tot eind september zal Sigrid Bosmans, ondervoorzitster van OCE, als waarnemend voorzitter optreden. Daarna zal er door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter worden aangeduid.

OCE wil Jan bedanken voor zijn jarenlange toewijding, expertise en passie die hij deelde als voorzitter van OCE. We wensen hem het allerbeste toe!

Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling – Transitiereglement

Vanaf vandaag kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Het Departement CJM organiseert in elke provincie één infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-online aanvraagapplicatie worden toegelicht. De infosessie is gratis, maar graag vooraf inschrijven via de volgende link.

Data infosessies:

  • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Limburg: VAC Hasselt – 28 augustus 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • West-Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos – 5 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Antwerpen: De Nieuwe Vrede – 6 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
  • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur


Meer informatie

Stand van zaken afslanking provincies

Heeft u vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be

Heeft u een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

 

Save-the-date: ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’, 26/09/2017

Hou dinsdag 26 september 2017 vrij in uw agenda.

Tijdens het najaar van 2017 wordt de beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie.

Lees verder

Transitiereglement Provincies

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiertoe het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Ondertussen worden de krachtlijnen van het regionaal cultuurdecreet uitgetekend tegen 1 januari 2020. In de nota Beleidskeuzes in het kader van de overdracht bevoegdheden cultuur en jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid  worden de maatregelen uitgebreid toegelicht.

Alle maatregelen + nota + overzichten van de toegekende bedragen per organisatie vind je hier.

Een aparte pagina over het projectreglement vind je hier: https://cjsm.be/afslanking-provincies/transitiereglement-voor-de-subsidiering-van-culturele-projecten-met-een

BELANGRIJK: Het boven vermeldde projectreglement heeft als eerste indiendatum 1/10/2017 is. Snel zijn is de boodschap!

Save the date – Infosessie Transitiereglement

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Tijdens de volgende infosessies lichten we het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe.

Noteer alvast één van deze data:

Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017

Limburg: VAC Hasselt – 28 augustus 2017

West-Vlaanderen: nog te bevestigen – 5 september 2017

Antwerpen: De Nieuwe Vrede – 6 september 2017

Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017

Meer informatie volgt snel.

De stand van zaken is hier te volgen.

Heeft u vragen : overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

Cultuurcontentement: enquête is gestart!  

Wat verwachten burgers in Vlaanderen en Brussel van het cultuurbeleid in hun gemeente? Hoe is het gesteld met de (amateur)kunsten, de bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, het erfgoed, het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk… in Vlaanderen en Brussel? Maken de gemeentebesturen die verwachtingen waar? Om dat te weten te komen, lanceren zes koepelorganisaties uit de cultuursector CultuurContentement, een pittige bevraging die 10 minuutjes van je tijd inneemt. De opgeworpen vragen en conclusies zullen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen. Dat is nodig, want in 2018 zijn er opnieuw gemeenteraads-verkiezingen. Gemeenten waar meer dan 100 inwoners de enquête invulden, ontvangen een persoonlijk rapportje. Zo kunnen ze nog meer op maat debatteren en rekening houden met het contentement van hun burgers. CultuurContentement werd opgesteld door zes koepelorganisaties onder begeleiding van professor Ignace Glorieux (VUB). De vragenlijst is nog tot en met oktober beschikbaar op www.cultuurcontentement.be.

CultuurContentement is een initiatief van: Forum voor Amateurkunsten, FOV (Federatie sociaal cultureel werk), oKo (overleg kunstenorganisaties), OCE (overleg Cultureel Erfgoed), VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) VVC (Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra) met begeleiding van onderzoeksgroep TOR van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

Parlementaire Stage: OCE was erbij!

OCE kreeg in 2017 voor een eerste keer de kans om deel te nemen aan een parlementaire stage in het Vlaams Parlement en stuurde haar kersverse beleidsmedewerker Lise. Op het programma stond een heus inleefbad met een parlementslid als meter of peter, de kans om in debat te gaan met minister Sven Gatz, het volgen van verschillende commissievergaderingen, waarbij deze van cultuur uiteraard niet kon ontbreken en tot slot een zeer uitgebreide rondleiding over de communicatiewerking van het Vlaams Parlement.

OCE benadrukte in het debat met minister Sven Gatz en de andere organisaties het belang van de beloofde inhaaloperatie voor cultureel erfgoed.

OCE uitgenodigd voor een parlementaire stage in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement organiseert driemaal per jaar een tweedaagse parlementaire stage voor organisaties uit het zogenaamde ruime Vlaamse middenveld.

Het Vlaams Parlement wil via die stages de verstandhouding tussen de organisaties uit het middenveld en politiek verbeteren. Bedoeling is inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Iedere deelnemer krijgt tijdens deze 2 dagen een Vlaamse volksvertegenwoordiger als meter of peter toegewezen.

In juni 2016 organiseerde het Vlaams Parlement in samenwerking met de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement al een dergelijke stage voor de brede culturele sector.

OCE is dan ook blij met de kans die het Vlaams Parlement aanbiedt en grijpt deze met twee handen. Kersvers beleidsmedewerker Lise Vandecruys zal op 13 en 22 juni verwacht worden in het Vlaams Parlement en zal ondergedompeld worden in de wereld van ons Vlaamse cultuurbeleid. Verslag over deze stage, leest u ongetwijfeld in één van onze nieuwsbrieven en op onze website.