De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe CED zijn er …

Op 20 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 definitief goed.

Daarin worden de voorwaarden nog preciezer omschreven, procedures verfijnd, systemen van evaluatie en controle ingebouwd.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op 14 juni 2017 werden nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst.

… maar is dit wel goed nieuws?

Op 31 mei werd OCE uitgenodigd voor een gesprek met de Administratie en het kabinet betreffende de uitvoeringsbesluiten. Voor 31 mei vonden er gesprekken plaatsen tussen elke subsector en administratie en kabinet.

OCE focuste zich op 7 deelaspecten van de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet: depotproblematiek, de problematiek rond digitalisering, beschikbare budgetten, de relatie tussen zakelijk en inhoudelijk bestuur, de relatie met aangrenzende beleidsdomeinen, beoordeling en visitaties en de vraag naar trajectevaluatie. Andere pijnpunten werden in eerdere gesprekken door de subsectoren al behandeld, zoals je kan lezen in eerdere nieuwsberichten van OCE.