Categoriearchief: Nieuws

De voorlopige adviezen: een analyse

In oktober is het zo ver: de grote erfgoedronde. Op 15 mei kregen organisaties die een werkingssubsidiedossier indienden in december 2017 – voor het eerst – een voorlopig advies van de adviescommissie. Door het belang van deze voorlopige adviezen voor de erfgoedsector en om een schatting te krijgen van het budget dat zal vrijgemaakt worden voor cultureel erfgoed, organiseerde OCE een bevraging over de adviezen, alsook een Open OCE, waar medewerkers konden ventileren en van gedachte uitwisselen.

Beknopt verslag van Open OCE

Op 17 mei 2018 vond in het Museum Dr. Guislain Open OCE plaats. Een twintigtal erfgoedmedewerkers uit zowel dienstverlenende als collectiebeherende organisaties namen deel aan deze activiteit. Voorzitter Patrick Allegaert en ondervoorzitster Sigrid Bosmans begeleidden het gesprek. Vanuit een groepsgesprek trachtte OCE een aantal algemene tendensen te construeren betreffende het indienproces, de procedure en de voorlopige adviezen (feitelijke onjuistheden). Vanaf 21 mei organiseerde OCE een bevraging om een aantal algemene tendensen uit de voorlopige adviezen te destilleren. De bevraging werd ingevuld door 57% van de 77 organisaties die een werkingssubsidiedossier indienden in december 2017.

Aanwezigen op Open OCE brachten verschillende vragen bij de voorlopige adviezen naar voren: hoe zwaar weegt de rating door? Zal de administratie ook advies geven, naast de adviescommissie? Hoe zwaar weegt de AS IS tegenover de TO BE? Omdat er tijdens Open OCE de indruk werd gewekt dat er nog te veel rekening werd gehouden met de lijnen van het oude culturele erfgoeddecreet, kwam deze vraag expliciet terug in de enquête naar de sector toe. 77.5% zegt dat hun voorlopig advies verwijst naar de krachtlijnen van het nieuwe decreet. Voornamelijk de interpretatie van de nieuwe functie participatie verhult vele vraagtekens.

OCE bemerkte dat er werd gesproken over gebrek aan transparantie en aan de juiste expertise in de afzonderlijke commissies. Het voelt voor een aantal organisaties aan dat er te veel meningen in de conclusies staan, en minder feitelijkheden. Ook is er veel onduidelijkheid over de eindbeoordeling per onderdeel (met quotering goed, voldoende, …), die niet strookt met wat er in de adviezen vermeld staat. Dit komt ook uit de bevraging.

De plaatsbezoeken en hearings zijn zwaar in rekening gebracht binnen het volledige advies. Daar komt bij dat enkel een korte hearing voor de dienstverlenende organisaties niet correct is ten opzichte van het uitgebreide plaatsbezoek bij de collectiebeherende organisaties. Zowel de dienstverlenende subsector als de SARC heeft dit wel meermaals herhaalt in het ontwikkelingsproces.  Het aanvoelen is dat de introductie van rollen een gemiste kans is: hier is veel werk in gestoken, maar de verwachtingen liggen veel te hoog, waardoor men in feite de aangevraagde rol al moet vervullen om goed te scoren.

Resultaten van de bevraging

Uit de bevraging kwam duidelijk naar voor dat dienstverlenende organisaties meer ontevreden waren over de voorlopige adviezen dan de collectiebeherende.  Bij de collectiebeherende organisaties kunnen bijna 3/4de van de organisaties zich grotendeels vinden in het advies. Dienstverlenende organisaties zijn minder tevreden met de voorlopige adviezen. Het grote deel van alle bevraagde organisaties vindt dat de voorlopige adviezen helder en duidelijk geformuleerd zijn. Een aantal kritische opmerkingen gaan over onduidelijkheden zaken en voor aspecten die anders interpreteerbaar zijn. We verwachten dat deze zaken zullen aangekaart worden in het ingediende repliek.

Ongetwijfeld een essentiële vraag voor vele organisaties: wordt er in de beoordeling een suggesties naar budget vermeld? Bij 14 van de 40 organisaties (35%) stond er in het voorlopige advies een suggestie naar budget, al dan niet positief of negatief. Deze suggestie kan verscholen zitten in een oordeel over de begroting en het gevraagde bedrag, maar bevat uiteraard geen vernoemde bedrag.

De aanvragen werden voor de eerste keer online ingediend via het platform KIOSK. Voor de officiële release van KIOSK heeft OCE dit systeem geevalueerd en de nodige suggesties doorgegeven. Hte nieuwe online platform wordt door de erfgoedsector redelijk goed bevonden, hoewel sommigen het moeilijk vinden om er alle informatie in te krijgen met de tekenbeperking. De vraag is dan ook of elk lid van de juiste commissie wel de bijlagen leest, die toch ook wel van belang zijn.

Na het ontvangen van de voorlopige adviezen, kregen erfgoedorganisaties 10 dagen om repliek tegen feitelijke onjuistheden in te dienen. Het is echter moeilijk te bepalen wat exact een feitelijke onjuistheid is en wat niet. Van de 40 bevraagde organisaties dienen 24 een repliek in (60%). Ook op Open OCE was de teneur over het algemeen dat men repliek ging indienen.

OCE voert al enkele maanden een veldoefening uit en de bevraging en Open OCE passen dan ook direct in deze strategie. De bevindingen zullen worden teruggekoppeld met de commissie cultuur, de adviescommissie en de administratie. Ondertussen zal OCE zijn uiterste best blijven doen om de beloofde financiële inhaaloperatie aan te kaarten bij alle kabinetten, steden, … van de Vlaamse regering, alsook aan het brede publiek.

Erfgoed in de media!

De afgelopen weken waren spraakmakend op het vlak van erfgoed. In mei en juni kropen verschillende actoren in hun pen, met succes. Benieuwd wat er allemaal geschreven werd? Wij maakten een overzicht, lees even mee en vorm uw eigen oordeel.

Save the date: Groot Onderhoud 2018

Vrijdag 9 november 2018 houd je best vrij in jouw agenda. Want dan word je verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers. Die dag verzamelen we in het Vlaams Parlement voor de achtste editie van het Groot Onderhoud van FARO. Samen gaan we werken rond het thema ‘participatie’. En precies daarom nodigen we u uit om na te denken over wat participatie voor u en uw instelling of organisatie betekent. Een thema als dit is immers allesbehalve vrijblijvend. Meer informatie vind je hier.

Uitnodiging 17 mei Open OCE

Op 17 mei nodigt OCE van harte de hele sector uit voor een Open OCE, naar aanleiding van de voorlopige adviezen. 

De voorlopige adviezen en de eerste ervaringen met KIOSK willen we graag aangrijpen om problemen met de procedure bloot te leggen. Ook willen we ervaringen delen met collega’s en voor de belangrijkste pijnpunten een luisterend oor bieden. Doel van deze Open OCE is dat de sector input krijgt voor zijn repliek omtrent de procedures en dat OCE zich een beeld kan vormen van de problemen omtrent de procedures. Vanuit de belangenbehartiger kan er dan gereageerd worden naar administratie en kabinet.

Deelname is gratis, Inschrijven is verplicht.

Praktisch:

  • 17 mei 2017 – 10.00u.
  • Plaats: Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent.
    • Met de wagen: er is parking voorzien
    • Met het openbaar vervoer: station Gent – Sint Pieters, tram 1, halte Guislainstraat (ongeveer 15 minuten met de tram)

Geen nieuwe cultureel-erfgoedinstellingen erkend. Wie betaalt de prijs voor jarenlange onderfinanciering?

Vorige vrijdag nam de Vlaamse regering de beslissing om geen Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen te erkennen. 

 

OCE reageert verbluft op dit besluit. Vlaanderen wordt hiermee een aantal in het vooruitzicht gestelde bakens in het erfgoedlandschap ontzegd voor alweer 5 jaar; en dit ondanks de positieve adviezen die gegeven waren bij een aantal aanvragen voor erkenning tot Vlaamse cultureel-erfgoedinstelling. 

 

De erfgoedsector kreunt al vele jaren onder de onhoudbare spanning tussen hoge verwachtingen die worden gesteld aan musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedprogramma’s enerzijds, en schaars bedeelde en achterophinkende subsidies en omkadering in Vlaanderen anderzijds. Na lange tijd geduldig en zorgvuldig het beste te halen uit de karige middelen, hebben deze organisaties nu in 2018 géén remmen verdiend, maar voluit wind in de zeilen.

 

 De komende maanden geven beoordelingscommissies advies aan minister Gatz over de plannen die de hele cultureel-erfgoedsector heeft uitgetekend voor de komende 5 jaar. OCE roept de Vlaamse regering, over alle politieke fracties heen, op om genereus in te zetten op het potentieel dat de erfgoedinstellingen hebben voorbereid. De erfgoedsector verdient meer middelen. Investeer permanent in dynamische erfgoedwerking zodat tentoonstellingen, projecten, onderzoek en maatschappelijke inzet verder bloeien en in dialoog gaan met de samenleving van vandaag en morgen. Zet vlaggenhuizen op de wereldkaart zodat onze internationale topcollecties en instellingen eindelijk kunnen thuiskomen.

Verslag #beloftemaaktschuld op 18 december 

Met de actie Belofte maakt Schuld bracht OCE voor het eerst de volledige cultureel-erfgoedsector samen om de eis voor een financiële inhaaloperatie meer kracht bij te zetten. OCE manifesteerde samen met de sector op 18 december 2017 aan het kabinet van minister Gatz om de beloofde inhaaloperatie voor de culturele erfgoedsector aan te kaarten. Circa 85 personen zetten zich hiervoor actief in. De sector heeft de actie wat meer visueel kracht bijgezet via borden met daarop afbeeldingen van cultureel erfgoed uit hun collecties, een idee uit de museumsector van hun actie 4 jaar geleden.

De actie werd opgepikt door diverse media: De Morgen (digitaal op 15/12 en in de weekendkrant van 16/12), Klara (18/12), De Standaard (19/12), Metro (19/12) en het VRT-nieuws van 19u. op 18/12.

De minister sprak de manifesteerders toe en nodigde een delegatie van OCE uit naar zijn kabinet voor een kort en informeel gesprek. We vernamen dat hij zijn belofte voor een substantiële verhoging van de middelen wil inlossen, maar daarvoor ook de steun nodig heeft van zijn collega-ministers. Daarom plant OCE samen met de sector in 2018 nog enkele nieuwe actiemomenten, om het nijpende tekort aan financiële middelen aan te kaarten bij de hele Vlaamse regering. Hiervoor zal de komende maanden fors geïnvesteerd worden in gesprekken met sleutelfiguren bij de begrotingsgesprekken voor de sector. Eind juni en begin september zal er nog ingezet worden op publieke acties.

BEDANKT!

Graag wilt OCE iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor onze #beloftemaaktschuld-actie, afgelopen december.

18 december 2017 was nog maar het begin van onze campagne, OCE hoopt om samen met de sector door te gaan tot aan de bekendmaking in oktober. Suggesties voor acties zijn welkom op info@overlegcultureelerfgoed.be. We horen ook graag wanneer je een deelname wenst aan eventuele toekomstige actiewerkgroepen.

Voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bovenlokale cultuurwerking.

Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust dit decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Bijhorende documenten:

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – nota

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – decreet

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – memorie

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – bijlage

Ontwerpdecreet bovenlokaal cultuurbeleid – bijlage

Erfgoeddatabanken naar Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In het kader hiervan worden de provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet vanaf dan beheerd en ondersteund door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Tijdens de overgangsperiode 2018-2019 kunnen de bestaande gebruikers blijven gebruik maken van de erfgoeddatabanken. Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsperiode enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Ondertussen onderzoekt het departement de mogelijkheden voor een eengemaakt systeem.

Wat dit specifiek betekent voor gebruikers van de erfgoeddatebanken, vind je op de website van Kunsten en Erfgoed.