Doelstellingen

 1. Belangenbehartiging
  Het platform behartigt belangen van de cultureel-erfgoedwerking van de organisaties en instellingen, niet die van werkgevers of werknemers.
  Met de structuur die het platform nu voorziet – vertegenwoordiging van alle deelsectoren en gelijkwaardige stem in de besluitvorming – is het OCE representatief voor de sector. Daarom kan OCE met recht de spreekbuis en het centrale aanspreekpunt zijn van de sector en zijn belangen op alle overheidsniveaus behartigen.
 1. Organisatie in ontwikkeling
  OCE heeft een heldere vzw-structuur, die verdere ontwikkeling van de organisatie ondersteunt.
  OCE bestaat sinds 2009 en is uitgegroeid tot een breed platform, waarin alle deelsectoren van de cultureel-erfgoedsector vertegenwoordigd zijn. Met de vorming van een vzw komt deze tot nu toe informele overlegstructuur in een nieuwe fase. Deze structuur geeft OCE een evenwichtige samenstelling en een basis om de rol als belangenbehartiger op te nemen. De vzw stelt een huishoudelijk reglement op, dat onder andere voorziet in evenwicht tussen de deelsectoren in de besluitvorming en structurele inbreng van cultureel-erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel.
 1. Platform
  OCE is het platform voor uitwisseling en afstemming tussen de deelsectoren.
  Binnen OCE vindt informele en formele onderlinge consultatie en afstemming tussen de deelsectoren plaats. Er is structureel overleg tussen deelsectoren in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw. De platformfunctie groeit mee met de organisatie. Na consolidatie van de werking ontwikkelt OCE verder de structuren en ruimte voor inbreng van individuele organisaties. OCE voorziet daarvoor waar nodig andere overlegmomenten en overlegstructuren. Het zoekt hiervoor zo nodig aansluiting bij andere relevante platformen en evenementen, zoals het Groot Onderhoud.
 1. Communicatie
  OCE informeert de sector en communiceert op maat met alle betrokken actoren over beleidsontwikkelingen en de eigen werking.
  Communicatie is essentieel om de primaire doelstelling van OCE – belangenbehartiging – te realiseren. De intensiteit en draagwijdte van de communicatie zijn gekoppeld aan het groeitraject van de organisatie. In eerste instantie communiceren de deelsectoren zelf met hun achterban en ligt de focus op de interne communicatie tussen de deelsectoren. Naarmate de organisatie groeit, neemt deze zelf de communicatie met de actoren in het veld over. OCE zet geëigende communicatiekanalen in om de sector te informeren en om een sterke interne communicatie te realiseren.