Historiek

Het Overleg Cultureel Erfgoed groeide uit het Cultureel-Erfgoedoverleg dat in 2009 werd opgestart tussen de deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. Geleidelijk groeide het Cultureel-Erfgoedoverleg uit tot een breed platform. Het overleg werkte in stilte aan een aantal dossiers, nam standpunten in ten opzichte van overheidsbeslissingen, zocht geleidelijk naar een formelere structuur … Een hoogtepunt voor het overleg en de gehele cultureel-erfgoedsector was de denk- en discussiedag over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector  in 2012 in LAMOT (Mechelen). Het toen verse Cultureel-Erfgoeddecreet voorzag immers de mogelijkheid tot erkenning en subsidiëring van een belangenbehartiger. Denk hierbij aan andere sectoren en beleidsdomeinen waar steunpunten naast belangbehartigers fungeren. Een jaar later volgde een memorandum van de sector aan de minister van cultuur.

In het voorjaar van 2015 kwam alles in een stroomversnelling en werd op 26 maart de vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE, opgericht. Met de vzw heeft de cultureel-erfgoedsector nu een representatieve spreekbuis die collegiaal en solidair opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. OCE versterkt in dialoog met diverse overheden en in afstemming met steunpunt FARO de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft kunnen opbouwen.

De stichtende organisaties van OCE 

Per organisatie hieronder vermeld, zetelt er een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

  • Overleg Landelijk Archieven Vlaanderen (OLAV). Dit is het overleg van culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en het Rijksarchief Vlaanderen.
  • Landelijke Expertisecentra cultureel erfgoed en Organisaties volkscultuur (LEOV). Dit is het overleg van de landelijke expertisecentra cultureel erfgoed en organisaties volkscultuur ondersteund op Vlaams niveau.
  • Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw. Dit is een samenwerkingsverband van zes representatieve en erkende erfgoedbibliotheken en het aanspreekpunt voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.
  • Museumoverleg. Dit is het overleg van onder meer musea met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van de kunstcollecties.
  • Overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Dit is het overleg van de erfgoedconvenanten en de organisaties zoals  bijv. stadsarchieven die het kwaliteitslabel hebben behaald.
  • International Council On Museums (ICOM) Vlaanderen vzw. ICOM-Vlaanderen is een ledenvereniging van en voor musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Samen met ICOM-Wallonië vormt het het nationaal comité van ICOM België.
  • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) vzw. Dit is de organisatie waarbij onder meer archieven en erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau of zonder indeling, aangesloten zijn.